תהליך לאישור תב"ע ​

תהליך לאישור תב"ע

תהליך לאישור תב"ע למתחם פינוי בינוי כולל מס' גורמים:


הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית, הכוללת נציג משרד השיכון ונציגים ממשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומנהל מקרקעי ישראל. הועדה משמשת זרוע מטעם הממשלה לקידום הפרויקט, קובעת ומעדכנת כללים ונהלי עבודה, בוחנת את המתחמים שמציעות הרשויות המקומיות וממליצה לממשלה להכריז על מתחמים כעל אזורי פינוי-בינוי.
הרשות המקומית, אשר אחראית ליוזמה ולפעילות הציבורית במתחמי פינוי-בינוי. היא אחראית על הגשת המתחמים הראויים לדעתה לפינוי-בינוי לוועדה, יצירת מערכת תקציב סגורה לכל מתחם מוכרז ולנהלה בחשבון בנק נפרד, עריכת התקשרויות עם אנשי מקצוע שונים לצורך הכנת מסמכי תכנון לרשויות שנבחרו, קידום התכנון הסטטוטורי במתחם, תכנון עבודות הפיתוח וביצוען והקמת מוסדות ציבור בהתאם לתוכנית שהוגשה לוועדה, בקרה על המועסקים מטעמה במשך כל ביצוע הפרויקט, ודיווח תקופתי לוועדה על התקדמות הפרויקטים.

חברה יזמית מתאימה הלוקחת על עצמה את ביצוע הפרויקט ואשר התקשרה בהסכם עם בעלי הדירות במתחם.

הועדה המקומית לתכנון ובניה, הועדה המחוזית לתכנון ובניה. עם חתימת לפחות 50% מבעלי הדירות על הסכם ההתקשרות, רשאי היזם להגיש לוועדות תכניות לאישור תב"ע למתחם ולאחר אישורה יוכל להמשיך לתהליך קבלת היתר סופי. בתקופה האחרונה קוצרו לוחות הזמנים וניתן להעריך משך התקופה לאישור התב"ע – בין שנתיים לשלוש ועוד כשנה לקבלת היתר בניה.

 

מיסוי

מסלול מיסוי פועל מתוקף חוק מיסוי מקרקעין, ומטרתו לתמרץ תהליכים של התחדשות עירונית המתבצעים באמצעות כוחות השוק הפרטי בלבד. במסגרת מסלול זה רשאים יזמים או בעלי הנכסים לפנות לוועדה להתחדשות עירונית, ולבקש כי תמליץ לממשלה להכריז על מתחם כמתחם פינוי-בינוי או עיבוי במסלול מיסוי לתקופה של שש שנים. הכרזת הממשלה מקנה, במהלך תקפותה, הטבות הנוגעות לעסקאות המבוצעות על ידי הדיירים המפונים במס שבח, במס רכישה ובמע"מ של שירותי הבנייה. בנוסף היא מאפשרת את דחיית המועד הקובע את חבות המס.
גודל המתחם במצב הקיים צריך למנות לפחות 24 יחידות דיור או יחידות עסקיות. במסגרת מסלול זה יש אפשרות לקבל פטור מהיטל השבחה למגורים, בכפוף להחלטת הרשות המקומית.