פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38

פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38

התיקון השני לתמ"א 38, תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, מאפשר להרוס בניין, שעומד בקריטריונים של התמ"א, ולבנות אותו מחדש, תוך קבלת זכויות בנייה והטבות מס המוקנות מתוקף התוכנית.
התוכנית חלה על מבנים שקיבלו היתר בנייה לפני ה-1.1.1980, אשר מהנדס קבע שיש צורך בחיזוקם. במקרה זה רשאית הועדה המקומית להתיר את הריסת המבנה והקמתו מחדש בתוספת הזכויות שהתמ"א מעניקה. חשוב לציין, כי קווי הבניין של המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניין, לפי התוכניות המפורטות במקום.
כיום נדרש רוב של 80 אחוזים מן הדיירים על מנת לבצע תמ"א 38/2.
תהליך הוצאת היתר לביצוע פינוי בינוי לפי התיקון השני של תמ"א 38 הוא מהיר יותר מאשר התהליך המקביל של פינוי בינוי. בדרך כלל נדרש פרק זמן של כשנה עד שנתיים להוצאת היתר לתמ"א 38/2 לעומת חמש שנים בממוצע לפינוי בינוי.
מכיוון שתהליך הפינוי בינוי מתוקף תמ"א 38/2 נעשה במסגרת תב"ע שהיא בתוקף, הדירה שיקבלו הדיירים תהיה קטנה יותר מאשר הם יכולים לקבל בפינוי בינוי.

לבניינים שמתאימים למסלול זה ניתן ליישם תכנית לפרויקט הכולל, הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש ומודרני במקומו, לרבות פינוי בעלי הדירות לדירות חלופיות למשך תקופת הבניה. התמורה לבעלי הדירות הישנות כוללת דירות חדשות ( בשאיפה גם מוגדלות בשטח) בסטנדרט מתקדם ועדכני זהה לדירות היזם.

במסלול זה הדיירים יקבלו בטחונות וערבויות לרבות, ערבות בנקאית אוטונומית לתקציב שכירות הדירה החלופית וההולה הלוך חזור, ערבות מכר בשווי הדירה החדשה העתידית, ערבות מיסים ורישום וכן כל הביטוחים . היזם ישא בכל הוצאות הפרויקט והמיסים ( יעשה שימוש בפטור מס שבח לבעלי דירה אחת) למעט מס שבח לבעלי יותר מדירה אחת ( למו"מ ובהתאם לרווחיות הפרויקט). יועץ מס צמוד ילווה את הפרויקט.